Program 2013

PrintPrint
 

Konferencekatalog - E-sundhedsobservatoriets årskonference 2013

 

Der er linket til powerpoints fra oplæggene nedenfor.


Diskussionsmøde om SNOMED CT - læs nærmere


Alle slides samlet i en ZIP-fil, download her!


Mandag den 2. december

9:30

Plenumsession 1: Konferenceåbning

Ordstyrer: Christian Nøhr, professor, Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet

Velkommen til konferencen
Søren Vingtoft, ekstern lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet

Åbning af konferencen
Astrid Krag, minister for sundhed og forebyggelse

Citizens and Systems - are they compatible?
Michael Rigby, Emeritus Professor of Health Information Strategy, Keele University, UK and Professor at Nordic School of Public Health, Gothenburg and Adjunct Professor at Dublin City University, Ireland

Citizens reasonably expect individualised treatment and health support, understanding of their condition and circumstances. But to achieve this, they expect their service providers to be organised and systematic. However, once organisational systems are in place they can easily become barriers to the citizen and constraints on individualised care delivery.  Furthermore, information and communications technologies are increasingly seen as valuable tools to support modern care delivery, but they add another layer of systems and new citizen barriers. Can we achieve the seemingly impossible and make citizens and systems compatible?

This presentation will draw on Professor Rigby's involvement with recent publications by the OECD on Smarter Health and Wellness Models
[
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/ict-and-the-health-sector.htm ], and by the European Science Foundation on Enabling Health and Well-being in Europe
[
http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Health_Wellbeing_Europe.pdf ].

10:40 Kaffepause
11:10

Plenumsession 2: På vej mod e-sundhedsvæsenet

Ordstyrer: Søren Vingtoft, ekstern lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet

E-sundhedsobservationer 2013
1: Hvordan forholder borgerne sig til udviklingen og brugen af e-sundhedsvæsenet? 
Krisitina Tornbjerg, Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet

2: Hvad er status for klinikernes anvendelse af sundheds-it i Danmark?
Christian Nøhr, professorDansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet

Ledelse i e-sundhedsvæsenet
Dorte Stigaard, direktør, Regional udvikling, it, kommunikation, innovation, Region Nordjylland

12:00 Frokost
13:00

Parallelsession A1: KL, sundheds-it i kommunerne 

Kommunerne bliver i stadigt stigende grad en del af de sundhedstilbud, som borgerne tilbydes. Kortere sygehusbehandling, hurtigere udskrivning og færre specialiserede sygehuse giver kommunerne en langt større rolle i behandlingen af borgerne i det nære sundhedsvæsen. Telesundhed, Fælles Medicinkort, Telesår og TeleCare Nord er gode eksempler på et samarbejdende sundhedsvæsen med borgeren i centrum. Visionen er mere effektiv og bedre behandling i borgerens hjem. En behandling, som er mindst af samme kvalitet som traditionel behandling, men som er tilpasset borgernes dagligliv. Kvalitet og effektivitet går hånd i hånd, og vi vil i sessionen se gode eksempler på organisering understøttet med teknologi.


Ordstyrer: Heidi Forberg, sekretariatschef, Regionernes Sundheds-it, RSI

Telesundhed: Kommunernes vision om telesundhed skal realisere ambitionerne i det politiske udspil om "Det nære sundhedsvæsen" 
Christian Harsløf, kontorchef KL's center for social og sundhed 

Telecare Nord: Et mønstereksempel på et samarbejdende sundhedsvæsen fra Region Nordjylland - set fra et kommunalt perspektiv
Birgit Simonsen, ass. områdesygeplejerske, Aalborg Kommune

Telesår: Udbredelse af telesårsløsning mindsker antallet af amputationer og andre komplikationer
Grethe Nielsen, projektleder, Center for IT, digitalisering og velfærdsteknologi, Frederikshavn Kommune

Fælles Medicinkort: Kommunerne har med benhård organisering forpligtet sig til udbredelse af det Fælles Medicinkort i 2014/15
V/Poul Erik Kristensen, FMK-programleder, KL’s center for social og sundhed     

Parallelsession B1: E-sundhed i nationalt perspektiv


I denne session betragtes udviklingen lidt fra oven. Der præsenteres forskellige nationale statusopgørelser over udbredelsen og brugen af e-sundhedsteknologier. Som indledning introduceres det offentlige-private netværkssamarbejde Healthcare Denmark som en aktivitet, der sætter dansk e-sundhed på verdenskortet. Dernæst præsenteres status på udbredelsen og anvendelsen af dels e-journal, og dels telemedicinske projekter i Danmark. Afslutningsvis fokuseres der på, hvordan viden fra konkrete projekter kan deles til gavn for opbygningen af nye initiativer.
 

Ordstyrer: Christina Silseth Bartholdy, formand for DSMI

Healthcare DENMARK - national e-sundhed i internationalt perspektiv
Hans Erik Henriksen, direktør, Healthcare DENMARK 

Lars Hulbæk, souschef, MedCom
 
Jens Rahbek Nørgaard, seniorkonsulent, MedCom - det danske sundhedsdatanet

Lars Kayser, Lektor i IT og Sundhed, Københavns Universitet

Parallelsession C1:  Brugerperspektiver på e-sundhedsprojekter

 
Metoder til brugerdreven innovation ved udvikling, implementering og/eller efterimplementering af e-sundhed finder inspiration i Participatory Design. Private og offentlige samarbejder om at innovere, og nye begreber som tillids- og ansvarsdesign finder ståsteder, når etiske overvejelser omkring brugernes ændrede roller integreres i designprocesser.

Ordstyrer: Finn Kensing, direktør, Center for IT Innovation, KU


Helle Sofie Wentzer, senior projektleder, professor mso, KORA - Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning
 
Espen Semb, Project Manager, Imatis AS
 
Anita Rasmussen, EPJ-konsulent, projektleder, Sundheds-It, AUH

Parallelsession D1: Sundhedsplatformen


En af årets største begivenheder i dansk e-sundhed er Region Sjælland og Region Hovedstadens anskaffelsesprojekt af en sundhedsplatform. Projektet har involveret mange projektmedarbejdere og et stort antal klinikere i de to regioner. I denne session vil aktuelle erfaringer fra projektet blive formidlet.

Ordstyrer: Gunilla Svensmark, konsulent, DSR

Forretningsbehov og strategiske mål for anskaffelse af en integreret Sundhedsplatform med bred funktionalitet
Mette Bomholt Klem, chefkonsulent, Sundhedsplatformen, IMT, Region Hovedstaden og Lars Henrik Søfren, viceprogramchef, Sundhedsplatformen, Koncernt IT, Region Sjælland

Et unikt tværregionalt samarbejde i støbeskeen - Etablering af en tværregional styringsmodel for opsætning af Sundhedsplatformen
Kirsten Hvid, specialkonsulent, Kvalitet og Udvikling, Region Sjælland og Charlotte Elbro, projektleder, Sundhedsplatformen, IMT, Region Hovedstaden 

Samarbejde i Østdanmark om én fælles Sundhedsplatform – om styring, rammesætning og kultur
Lone Hallgreen, specialkonsulent, IMT, Region Hovedstaden og Suzanne Kongsgren, it-konsulent, Koncern IT, Region Sjælland

Brugerinddragelse i storskala – hvordan får man 500 læger, sygeplejersker, lægesekretærer og andre sundhedsfaglige til at vurdere 3 kliniske it-systemer
Kaspar Cort Madsen, projektleder, IMT, Region Hovedstaden

 

14:30 Kaffepause
15:00

Parallelsession A2:  Regionernes sundheds-it, RSI


Regionernes Sundheds-it Organisation (RSI) har revideret deres pejlemærker og opstillet 15 nye pejlemærker for sundheds-it som en konkret realisering af seks strategiske målsætninger fra den fællesregionale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. I denne session redegør RSI for, hvor langt man er kommet inden for de vigtigste pejlemærker.
 

Ordstyrer: Poul Erik Kristensen, konsulent, KL

Sundhedsjournalen
Peter de Nully Brown, overlæge og ph.d. ved Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet

Telemedicin i voksealderen
Kim Mathiasen, cand.psych., fællesregional projektleder for Internetpsykiatri-pejlemærket, Region Syddanmark

Hvad gavner en præhospital journal?
René Hansen, stationsleder ambulance, Vendsyssel Vest Hjørring, Falck Danmark A/S

Den sande historie om fællesregionalt samarbejde
Heidi Forberg, sekretariatschef, RSI 

Parallelsession B2: Fagligt indhold

 
Denne sessions indlæg bevæger sig rundt om nødvendigheden af at beskrive det kliniske faglige indhold i EPJ’er på en systematisk og struktureret måde. Indlæggene rækker fra fokus på vigtighed i at tage et klinisk udgangspunkt, over nødvendigeden af at ensrette og skabe klarhed i dokumentationspraksis på tværs af fagligheder til nytte i at anvende standardiseringsrammeværk som SNOMED CT.

Ordstyrer: Jacob Boye Hansen, formand for CHI-Leverandørforum

Kirstine Rosenbeck Gøeg, ph.d.-studerende, Aalborg Universitet

Thomas Dalsgaard Clausen, afdelingslæge, Enhed for Udvikling og Kvalitet, Region Hovedstaden og Tina Bendix Olsen, it-konsulent, Koncern IT, Region Sjælland

Jeanette Dent, koordinator, Klinisk IT-kontor, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland

Stine Loft Rasmussen, it-konsulent, IMT, Region Hovedstaden

Parallelsession C2: E-sundhed hos de praktiserende læger og udbredelsen af telesundhed og velfærdsteknologier

 
Beslutningsstøtte og kvalitetsudvikling i almen praksis baseret på automatisk opsamling af data gavner kvaliteten af lægens daglige kliniske arbejde. Borgerne – de ressourcesvage og ressourcestærke patienter - har forskellige forudsætninger og behov for anvendelse af sundheds-it. Almenpraksis skal tilgodese begge patientgrupper men ikke nødvendigvis med samme e-sundhedstilbud.

Ordstyrer: Klaus Phanareth, formand for Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin

Janus Laust Thomsen, direktør, lektor, ph.d., speciallæge i almen medicin, Dansk Almenmedicinsk Kvalitetsenhed (DAK-E)

Thomas Birk Kristiansen, praktiserende læge og medicinsk direktør, Ishøjcentrets Læger og Danske Lægers Vaccinations Service
 

Jesper Thestrup, CEO, In-JeT ApS

Parallelsession D2: E-sundheds-battle


Udvalgte systemer, projekter og ideer til e-sundhedsløsninger battler mod hinanden. Præsentationer varer max. 7 minutter. Der kan anvendes powerpoints, eller systemet kan demonstreres direkte. Efter præstentationerne vil et dommerpanel kunne stille spørgsmål, og der vil blive kåret en vinder.
 
Ordstyrer: Søren Vingtoft og Christian Nøhr, Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet

Dommerpanelet:
Simon Serbian, formand for Lægeforeningens sundheds-it netværk
Gunilla Svensmark, konsulent, DSR
Soile Friis, formand for Lægesekretærforeningen
Ole Filip Hansen, bestyrelsesmedlen Dansk Selskab for Sygehusledelse
Sine Jensen, sundhedspolitisk medarbejder Forbrugerrådet
 

PosLogistics anno 2013: Vinder af projekt-battle 2012 - hvad er status ét år efter?
Mikkel Harbo, Director Business Development & Operations, Systematic 

Offentligt privat samarbejde som korteste vej til udvikling af specialløsning til anæstesi med stort eksportpotentiale
Troels Bierman Mortensen, kommerciel direktør, Daintel 

Elektronisk sygehistorie - patient empowerment
Pierre Schydlowsky, speciallæge i reumatologi, ph.d., Arthro Klinikken, Værløse 

Automatisk dataopsamling til EWS i et innovativt og brugerinvolverende lys
Frieda Petersen, innovationskonsulent, IMT, Region Hovedstaden

Kontoret i lommen – når it giver mening!
Karen Melchior Jensen, projektleder, Region Nordjylland

DiaApp – et redskab der hjælper dig med at styre din sygdom i stedet for, at den styrer dig
Katrine Vedel, senior projektleder, Teknologisk Institut

Stregkoder og QR koder i klinikken
Poul Mossin, ledende oversygeplejerske, Køge Sygehus, Akutafdelingen 

16:30 Kaffepause
17:00

Plenumsession 3: National strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017

Ordstyrer: Christian Nøhr og Søren Vingtoft, Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet

"National strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 - Digitalisering med effekt" er Regeringens, KL's og Danske Regioners nyeste strategi, der giver sigtelinjerne for udviklingen af sundhedsvæsenet. Spørgsmålet er, hvorvidt målsætningerne kan indfries eller om barriererne for digitalisering i det sektor- og siloopdelte forvaltningssytem viser sig større end forventet? For at belyse dette har vi nedsat et panel bestående af repræsenter for strategien, som vil præsentere den, samt to eksterne anmeldere af strategien.

KL: Christian Harsløf, kontorchef for KL's center for social og sundhed
Danske Regioner: Jens Andersen, formand for RSI, adm. direktør for Region Sjælland
NSI: Flemming Christiansen, sektordirektør 
Anmelder 1: Daniel Forslund, CSO, Health Care Development, Sweden's Innovation Agency VINNOVA, Sverige
Anmelder 2: Ejvind Jørgensen, formand for Dansk It's udvalg for it i den offentlige sektor

18:00 Første konferencedag slutter
19:00 Festmiddag
 

Tirsdag den 3. december

9:00

Plenumsession 4:  eHealth experiences from Scotland and Sweden


The innovation, development and deployment of eHealth in large scale are expected to be the most significant factor in the transformation of Health and Health Care Systems in the Western World. In international surveys Denmark has often been ranked to a top position in the eHealth area over the last ten years. However, eHealth technologies are rapidly changing and we should allow ourselves to be inspired from the outside. In this keynote session national experiences on eHealth from Scotland and Sweden is presented and shared.

Ordstyrer: Christian Nøhr og Søren Vingtoft, Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet

Improving Outcomes through Health and Social Care Integration in Scotland
Dr. Anne Hendry, National Clinical Lead for Quality, Joint Improvement Team, Scotland

The Swedish experiences on innovating and implementing eHealth - opportunities and barriers
Daniel Forslund, CSO, Health Care Development, Sweden's Innovation Agency VINNOVA, Sverige

 

10:30 Kaffepause
11:00

Parallelsession A3: National sundheds-it, NSI


NSI har været meget optaget af udformningen af den nationale strategi ”Digitalisering med effekt”. I denne session præsenteres nogle vigtige erfaringer fra dette arbejde – især fokuseres på anvendelsen af FMK, brugen af standarder på sundheds-it-området, anvendelsen af de mange data, der findes i sundhedsvæsenets databaser, samt udbredelsen og brug af telemedicin.

Ordstyrer: Henrik Bjerregaard, CEO, MedCom

Flemming Christiansen, direktør for National Sundheds-it, SSI

Sammenhæng på tværs i telemedicinindsatsen

Lene Vistisen, afdelingschef for standarder og it-arkitektur, National Sundheds-it, SSI

Fuld udbredelse og anvendelse af Fælles Medicinkort
Birgitte Drewes, afdelingschef for it-udvikling og projekter, National Sundheds-it, SSI

Sundhedsdata i spil
Poul Erik Hansen, vicedirektør i National Sundhedsdokumentation og Forskning, SSI

Parallelsession B3: E-sundhed i overgange med borgeren i centrum

 
Patientovergange med tilhørende ”hand-over” af behandlingsansvaret er erfaringsmæssigt noget af det mest krævende, hvis fragmentering af forløbet skal undgås. Sessionen giver bud på og erfaringer fra en bedre understøttelse af koordination og planlægning af patientforløb og de afledte, mulige konsekvenser.
 
Ordstyrer: Sine Jensen, sundhedspolitisk medarbejder, Forbrugerrådet

Else Lund Mikkelsen, afdelingsleder, Sundheds-It, Hospitalsenhed Midt
 
Allan Nasser, projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark
 
Christina Egelund Antonsen, innovationskonsulent og projektleder, Hospitalsenheden Horsens
 
Gitte Vestergaard Clausen, sygeplejerske, Psykiatrien i Region Syddanmark, Psykiatrisk afdeling Esbjerg-Ribe

Parallelsession C3: Den informerende, den deltagende og den styrende patient/borger


Empowerment og brugerinddragelse i udviklingen af online tjenester: Hvordan gør man? Hvornår sker empowerment og for hvem? Passer alle den samme størrelse? Hvordan inddrages patienter/borgere og behandlere? Bliver patienter/borgere styrket af selvbetjening, af muligheden for kommunikation med sundhedssystemet, eller er det vidensdeling og kommunikation mellem de forskellige behandlere, som møder patienten/borgeren, der giver empowerment?

Ordstyrer: Soile Friis, formand for Lægesekretærforeningen

Maria Hardt Schønnemann, projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation

Ea Luise Andersen, Healthcare Director, Wemind A/S
 
Anne Dalhoff Pedersen, sundhedfaglig konsulent, Region Sjælland

Sissel Jor, Seksjonsleder i Stab IKT, Oslo Universitetssykehus HF

Parallelsession D3: Telemedicin


Erfaringerne viser, at succes med telemedicin bygger på godt fagligt og organisatorisk samarbejde mellem de involverede parter – hospital, hjemmepleje, praktiserende læge og ikke mindst patienten. I denne session præsenteres forskellige tilgange til at sikre og evaluere dette samarbejde. Det sker i perspektiv af det store projekt med borgeren i centrum og med OpenSource tilgang til teknikken.

Ordstyrer: Ole Filip Hansen, bestyrelsesmedlem, Dansk Selskab for Sygehusledelse

Helen Houmøller Rasmussen, projektleder, Sundhedspor og Organisationspor, TeleCare Nord
 
Et tværsektorielt 'sundheds-hotspot' 
Thomas Hahn, ledende overlæge. ph.d., MPH, Hospitalsenheden Horsens 
 
Jette Nissen, anvendelsesspecialist, Region Hovedstadens It, Medico og Telefoni
 
Torben Lage Frandsen, senior projektleder, Region Hovedstaden - It, Medico og Telefoni
12:30 Frokost
13:30

Plenumsession 5: Hvor er vi på vej hen?

Ordstyrer: Stig Kjær Andersen, lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet

Hvad har jeg hørt på konferencen? 
Flemming Christiansen, sektordirektør, Sektor for National Sundheds-it

Hvad bringer det næste år for e-sundheden?
Jens Andersen, styregruppeformand for RSI og adm. direktør for Region Sjælland

Farvel og på gensyn
Stig Kjær Andersen, lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet

 14:30

Konferencen slutter


 

 


Diskussionmøde vedrørende SNOMED CT

Tid og sted: Mandag den 2. december kl. 13.00 - 14.30 i sal L

Diskussionsmøde for personer med særlig interesse og stor indsigt i SNOMED CT's model og potentiale under titlen "håndtering af polyhierarkier i en terminologisk monohierarkisk infrastruktur". Fokuspunkter bliver: polyhierarki/monohierarki, post-/prækoordinering og synonymhåndtering.

 

Erfaringer og status for hjemmesygeplejens integration til nationale medicinservices