Et unikt tværregionalt samarbejde i støbeskeen - etablering af en tværregional styringsmodel for opsætning af Sundhedsplatformen

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Charlotte Elbro
Stilling: 
Projektleder, Sundhedsplatformen
Firma/organisation: 
Region Hovedstaden It, Medico og Telefoni
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Kirsten Hvid
Stilling: 
Specialkonsulent
Firma/organisation: 
Region Sjælland, Kvalitet og Udvikling
Navn: 
Maj Skipper
Stilling: 
It konsulent, Sundhedsplatformen
Firma/organisation: 
Region Hovedstaden It, Medico og Telefoni
Navn: 
Michael Theil
Stilling: 
Partner
Firma/organisation: 
Deloitte
Navn: 
Anne Grønbaek
Stilling: 
Senior konsulent
Firma/organisation: 
Deloitte
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Erfaringer fra arbejdet med at designe en tværregional styringsmodel for opsætning af Klinisk og administrativ indhold (KAI) på tværs af Region Hovedstaden og Region Sjælland
2: 
Hvordan der kan etableres samarbejde mellem de relevante aktører i de to regioner både på operationelt og ledelsesmæssigt niveau.
3: 
Kritiske succesfaktorer for at tværregionalt samarbejde kan lykkes

Baggrund:

Region Hovedstaden og Region Sjælland har igangsat en anskaffelsesproces vedrørende en ny Sundhedsplatform i form af en standardrammeløsning med bred funktionalitet til at understøtte de kliniske og administrative kerneprocesser.

Der er opstillet tre hovedformål for Sundhedsplatformen samt en række tilhørende målsætninger angående standardisering af klinisk og administrativt indhold og arbejdsgange.

Hovedformål for Sundhedsplatformen:

 • Forbedret behandlingskontinuitet og patientsikkerhed
 • Effektivisering af kliniske processer og arbejdsgange
 • Øget patient- og medarbejder tilfredshed

Målsætninger for standardisering af klinisk og administrativt indhold og arbejdsgange:

 • Struktureret opsamling af information
 • Relevant genbrug af patientinformationer
 • Overblik over patientens informationer
 • adgang til opdateret information om patientforløbet
 • Mulighed for at patienten kan inddatere oplysninger
 • Mindre dobbeltarbejde
 • Komplethed, nøjagtighed, læsbarhed og tilgængelighed af patientens jounaloplysninger
 • Brug af evidensbaseret viden
 • Klinisk og administrativ ledelses information

 

Realisering af de ovenstående målsætninger for Sundhedsplatformen indebærer bl.a., at den fremtidige kliniske og administrative dokumentation, indberetninger, registreringer mv. standardiseres til et vist niveau og struktureres på tværs af de to regioner.

Dermed bliver det en central opgave at udvikle/designe, beslutte og implementere standarder for klinisk og administrativt indhold til brug for opsætningen af Sundhedsplatformen.

Et af de væsentligste indsatsområder er at skabe en organisations- og styringsmodel for det tværregionale standardiseringsarbejde.

 

Motivation for oplægget

At anskaffe, konfigurere og implementere et it-system af en størrelse og kompleksitet som den fremtidige Sundhedsplatform er ikke blot en teknisk opgave, men en kompliceret organisatorisk og styringsmæssig opgave, der i sidste ende har vidtrækkende konsekvenser for arbejdsprocesser, arbejdsrutiner og arbejdsrelationer på tværs af Region Hovedstaden og Region Sjælland. Og dermed også markante konsekvenser for begge regioners borgere, som fremadrettet skal kunne forvente en langt mere ensartet behandling på tværs af de to regioner baseret på patientflows.

 I 2014 skal den nye Sundhedsplatform opsættes med klinisk og administrativt indhold (KAI), som kommer til at gælde for begge regioner. I denne periode vil både Sundhedsplatformens programorganisation, regionernes kvalitets- og it-organisationer samt involverede repræsentanter fra de kliniske og administrative faggrupper og sundhedsfaglige råd være under et meget stort tidspres for at træffe de beslutninger, der gør, at opsætningen af indhold rent faktisk kan gennemføres i en hastighed og kvalitet, der matcher ambitionen om at opsætte alle væsentlige patientforløb inden for den angivne tidsramme.

Etableringen af en tværregional organisering og styringsmodel for at træffe beslutninger om standardisering er ”ukendt territorium”, idet regionerne indtil nu i vidt omfang selv har defineret vejledninger, arbejdsgange, registreringer, beslutningsstøtte mv. Det har samtidig ført til forskelle i behandlingstilbudende.

Der er således ved at blive opbygget væsentlige erfaringer med at sikre systematisk tværregionalt samarbejde omkring patientforløb og det fælles kliniske og administrative indhold i Sundhedsplatformen, som skal understøtte både klinikere og administrative medarbejdere på tværs af alle sygehuse i de to regioner.

 Indlægget:

I indlægget vil vi præsentere vores erfaringer med at designe en tværregional styringsmodel for Sundhedsplatformen. Oplægget vil i den forbindelse fokusere på, hvad der skal til for at ”bryde isen” og etablere samarbejdsstrukturer på tværs, herunder betydningen af en fælles vision og strategi og ikke mindst centrale nøgleaktørers involvering og ejerskab til at tænke fælles og på tværs. Oplægget vil ligeledes skitsere, hvordan arbejdet at forberede, udvikle og designe den tværregionale styringsmodel har været tilrettelagt. Arbejdet har bl.a. omfattet fastlæggelse af designprincipper for styringsmodellen, organisationsdesign, beskrivelse af arbejdsprocesser og udarbejdelse af standardiseringsstrategi til at understøtte styringsmodellen.