Kommunikasjon, selvbetjening og tilgang til egen informasjon gjennom www.minjournal.no

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Sissel Jor
Stilling: 
Seksjonsleder i Stab IKT
Firma/organisation: 
Oslo universitetssykehus HF
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Marte Rime Bø
Stilling: 
Rådgiver, Stab IKT
Firma/organisation: 
Oslo universitetssykehus HF
E-mail: 
marte.bo@ous-hf.no
Navn: 
Ingrid Heitmann
Stilling: 
Rådgiver, Stab IKT
Firma/organisation: 
Oslo universitetssykehus HF
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Hvordan og hvorfor innføre denne typen tjenester i store sykehus
2: 
Hvorfor det er viktig å gjøre dette sammen med pasienter og klinikere
3: 
Hvordan få tjenestene i bruk

OUS etablerte kommunikasjonsløsningen MinJournal i 2007 for å levere tjenester på nett til pasientene. Alle tjenester er etablert i samarbeid med klinikere og pasienter, noe som gjør det enklere å tilpasse tjenestene til bruk i klinisk hverdag. Hvordan helsevesenet kan få tatt dette i bruk på en måte som gir økt nytteverdi for alle parter, er det morsomste og det vanskeligste knyttet til slike tjenester.

 

Sikkerheten er svært viktig, både sikker innlogging og sikkerhet knyttet til at data håndteres på en måte slik at ingen uvedkommende får tilgang til pasientens informasjon.  Derfor har Oslo universitetssykehus bygget sikkerhetsarkitekturen i MinJournal slik at den tilfredsstiller det høyeste sikkerhetsnivået (nivå4) definert av norske myndigheter. Oslo universitetssykehus har helt fra oppstarten vært i kontinuerlig dialog med Datatilsynet knyttet til hvordan tjenesten burde etableres og jobbet med å bygge personvern inn i en nettbasert tjeneste som gir brukerne mulighet til å kommunisere med sykehuset samt gir dem tilgang til andre selvbetjente løsninger

 

MinJournal er en pasientportal som tilbyr et sett med tjenster for å styrke pasienters mulighet for deltagelse og egenoppfølging av sin egen helse. De avdelingene som tilbyr tjenester i MinJournal, kan velge hvilke tjenester som tilbys deres pasienter. MinJournal inneholder selvbetjeningsløsninger, sikker kommunikasjon og tilgang til egen informasjon eller innrapportering av egne opplysninger til helseforetaket.

Tjenestetilbudet i MinJournal i dag omfatter følgende tjenester:

 • Timehåndtering (endre, avbestille, bestille)
 • Bestille egentester og dokumenter (eks. Chlamydia test)
 • Sikker kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell i foretaket
 • Lese sin epikrise (og etter hvert andre dokumenter fra journal som poliklinikknotater og brev)
 • Tilgang til prøveresultater (pilot for PKU pasienter)
 • Fylle inn skjemaer (Blodspor, forberedelsesskjema for konsultasjon, Dia:clock etc)
 • Bestille behandlingshjelpemidler
 • Stedfortrederfunksjon (der pårørende kan kontakte HF på vegne av sine barn)
 • Lese tilpasset informasjon om sin egen diagnose
 • Sikkert nettsamfunn (med egen konsesjon)
 • Pasientens oversikt (minemedisiner, mitthelseregnskap)
 • Brukertilfredshetsundersøkelser

 

Høsten 2013 skal løsningen for å kunne lese sin egen epikrise innføres for hele Oslo universitetssykehus, timehåndteringsløsningen er rullet ut for alle somatiske enheter, det skal etableres en løsning for å håndtere samtykker. I tillegg vil Helse Sør-Øst RHF (eier av 9 helseforetak / sykehus) i den største helseregionen ta i bruk tjenesten for alle regionens helseforetak.