Anvendelse af brugerdreven innovation ved udvikling af elektroniske plejeplaner til kritisk syge patienter på intensivafdelinger i Danmark

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
René Richard Andersen
Stilling: 
Klinisk oversygeplejerske
Firma/organisation: 
Bispebjerg Hospital
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Mette Rosendahl-Nielsen
Stilling: 
Klinisk sygeplejespecialist
Firma/organisation: 
Rigshospitalet
Navn: 
Gitte Vang Gundersen
Stilling: 
Specialeansvarlig intensivsygeplejerske
Firma/organisation: 
Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus
Navn: 
Pernille Kirkvåg
Stilling: 
Produktspecialist
Firma/organisation: 
Daintel
E-mail: 
pki@daintel.com
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Anvendelse af Brugerdreven innovation til udvikling af plejeplaner til kritisk syge patienter
2: 
Beskrivelse af det færdige resultat og hvad der kom med (i forhold til ønsker)
3: 
Hvordan er implementering/udrulning er gået i afdelingerne
Beskrivelse
I forbindelse med udviklingsarbejdet, blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af tre intensivsygeple-jersker med særlig specialekompetence fra tre forskellige intensive afdelinger i Danmark. Over flere work-shop blev der arbejdet med forskellige og nyskabende forslag/idéer til plejeplaner til kritisk syge patien-ter. Brugerdreven innovation er bevidst anvendt i udviklingsforløbet, hvilket i denne sammenhæng bety-der, at dét som kom ud af processen, ikke var drevet af et fokus på virksomhedens ønsker, men udfra et fokus på og forståelse af, slutbrugernes arbejdsgange og deres behov.
 
Baggrund & Motivation
For den kritisk syge patient, er informations- og datamængden så stor, at det særligt vigtigt at skabe overblik over problemområder, der skiller sig ud og kræver særlig pleje og handling fra sygeplejerskens side. Med plejeplaner ønskes det, at gøre sygeplejen mere kontinuerlig for patienterne og samtidig forsø-ge at sikre en ensartethed i plejen. Der sættes ord på sygeplejen og sygeplejerskernes handlinger bliver mere synlige i journalen. Ved indførelse af plejeplaner skabes der grundlag for at evaluere og ændre de enkelte plejeresultater. Det var derfor et naturligt behov/stort ønske fra den kliniske praksis, at få mulig-hed for at udvikle elektroniske plejeplaner i den eksisterende specialejournal, som kunne anvendes som redskab journal, til at beskrive, planlægge, og dokumentere og evaluere sygeplejen for de særlige pro-blemområder for netop denne patientkategori. Ønsket til plejeplanerne var både, at de skulle skabe over-blik, sikre kontinuitet og synliggøre sygeplejerskernes handlinger, samt gøre det muligt at opsamle data, der efterfølgende kunne bruges til at evaluere og udvikle plejen.
 
Indlæg
I indlægget beskrives processen med samarbejdet og koordineringen af et privat-offentligt samarbejde mellem det offentlige sundhedsvæsen og den private leverandør af specialesystemer til intensiv afdelin-ger. Der blev arbejdet med Participatory Design (PD)1 hvor inddragelse af slutbrugerne i udviklingen af plejeplaner har været styrende for processen. Arbejdsgruppen har fra starten af processen defineret øn-sker og behov ved hjælp af pap-kort og efterfølgende præsenteret for mock-up af de-sign/brugergrænseflade, med ændringer undervejs. Slutbrugernes fælles forståelse af dokumentation og faglig viden omkring særlig pleje til kritisk syge patienter, har været vigtig for processen. Slutbrugerne har hele tiden været meget tæt på udviklingsprocessen og haft meget stor indflydelse på det endelige resultat. Virksomheden har bevidst valgt, at bruge af denne metode, som en unik mulighed til, at forstå problemområdet via de kliniske eksperter på det specifikke område. Arbejdet resulterede i udviklingen af en ny journaltype i det eksisterende elektroniske specialesystem med implementering og udrulning medio 2013 til alle intensivafdelinger med samme system.